Cấu hình xdebug trong NetBeans

1. Khi cài XAMPP đã có sẵn xdebug, không cần phải download xdebug bản mới

2. Cấu hình file php.ini như sau:

[XDebug]
zend_extension = “C:\xampp\php\ext\php_xdebug.dll”
xdebug.remote_enable=1
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req
xdebug.remote_host=localhost
xdebug.remote_port=9000

3. Khởi động lại Apache.

Done.