DeSerialize Json data – firebase

Mã nguồn dưới đây hướng dẫn cách Deserialize Json data đọc từ firebase

Tạo lớp Firebaseroot và các thuộc tính như dưới đây

public class Todo
{
public string name;
public int priority;
}

Khai báo FirebaseConfig

IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
{
AuthSecret = “your-secret-key”,
BasePath = “your-firebase-url/”
};

Mã nguồn để đọc dữ liệu từ firebase và deserialize

IFirebaseClient client = new FirebaseClient(config);
FirebaseResponse response = client.Get(“todo”);//Key to read from Firebase

Dictionary<string, Todo> entryDict = JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, Todo>>(response.Body);

List<Todo> entries = entryDict.Select(x => x.Value).ToList();

foreach (var item in entries)
{
this.listBox1.Items.Add(item.name); //Add item into ListBox1
}

Sử dụng Firebase với FireSharp

Các bước dưới đây hướng dẫn bạn sử dụng Firebase với FireSharp trong .NET (C#,VB.NET).

Các bước thực hiện:

 • Cài đặt thư viện FireSharp bằng cách mở Package NuGet Manager Console

Install-Package FireSharp

 • Thiết lập cấu hình và khai báo đối tượng FirebaseClient
 IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
 {
   AuthSecret = "your_firebase_secret",
   BasePath = "https://yourfirebase.firebaseio.com/"
 };
IFirebaseClient client = new FirebaseClient(config);
 •  Thêm dữ liệu vào Firebase với PUSH method
var todo = new Todo
 {
 name = "Execute PUSH",
 priority = 2
 };
 PushResponse response = client.Push("Key", todo);
 • Update firebase data với Set method
 var todo = new Todo
 {
 name = "Execute SET",
 priority = 2
 };
 SetResponse response = client.Set("key", todo);
 • Get data from Firebase
 FirebaseResponse response = await _client.GetAsync("todos/set");
 Todo todo=response.ResultAs<Todo>(); //The response will contain the data being retreived