Lấy bản ghi hiện tại của BindingSource

Khi sử dụng BindingSource trong windows form, đôi khi chúng ta cần lấy bản ghi hiện thời (Current Row) của BindingSource để hạn chế việc truy xuất dữ liệu từ database.

– Lấy Current Row của BindingSource

DataRowView currentRow = (DataRowView)BindingSource1.Current;

– Truy xuất giá trị các cột trong BindingSource thông qua chỉ số cột hoặc tên cột

string id = currentRow[colIndex].ToString();

hoặc

string id = currentRow["colName"].ToString();