Asp.Net MVC Identity without email

Đôi khi chúng ta không dùng đến trường email trong đăng ký người dùng, mặc định trường này bắt buộc phải nhập và UNIQUE trong Asp.Net MVC Identity.

Để cho phép người dùng đăng ký tài khoản không dùng đến địa chỉ email, bạn làm cách sau:

Mở IdentityConfig.cs và thay đổi giá trị thiết lập RequireUniqueEmail = false theo dưới đây

public static ApplicationUserManager Create(IdentityFactoryOptions<ApplicationUserManager> options, IOwinContext context) 
 {
 var manager = new ApplicationUserManager(new UserStore<ApplicationUser>(context.Get<ApplicationDbContext>()));
 // Configure validation logic for usernames
 manager.UserValidator = new UserValidator<ApplicationUser>(manager)
 {
 AllowOnlyAlphanumericUserNames = false,
 RequireUniqueEmail = false
 };
...

Lưu lại và chạy kiểm tra kết quả.

 

Advertisements

AdminLTE template

Bài này hướng dẫn cách dùng AdminLTE tích hợp vào MVC Project

 1. Tạo project mới, chọn template ASP.NET MVC
 2. NugetPackage -> install WebHelpers.MVC5
 3. Chép các file trong thư mục Contents từ mẫu AdminLTE qua project ASP.NET MVC
 4. Thiết lập bundle css, js

Hope this help

Host không hỗ trợ Friendly Url

Lỗi:

Khi ASP.NET Web server không hỗ trợ chế độ FriendlyUrl

Khắc phục:

Comment tất cả các dòng trong RegisterRoutes(…) phương thức của lớp RouteConfig.cs

public static class RouteConfig
{
public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
//var settings = new FriendlyUrlSettings();
//settings.AutoRedirectMode = RedirectMode.Permanent;
//routes.EnableFriendlyUrls(settings);
}
}

Cannot execute a program. The command being executed was \roslyn\csc.exe

Gặp lỗi

Parser Error 
Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately.
.
Parser Error Message: Cannot execute a program. The command being executed was “G:\PleskVhosts\website.com\httpdocs\bin\roslyn\csc.exe” /shared /keepalive:”10″ /noconfig  /fullpaths @”C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\4a4c810d\6d29243e\slpxwrhm.cmdline”.
Khắc phục
A simple solution for this issue is that removing Roslyn compiler plugin from your project and using old compiler. In order to remove Roslyn:
 1. Follow “Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution” in Visual Studio
 2. Find “DotNetCompilerPlatform” and uninstall it

Maximum request length exceeded

Lỗi: 

Maximum request length exceeded 

Nguyên nhân:

ASP.NET web server cấu hình mặc định cho phép upload tối đa 4096 KB (4MB), khi upload quá kích thức thì xảy ra lỗi trên

Khắc phục:

<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength="1048576" />
  </system.web>
</configuration>

Hoặc nếu là IIS lớn hơn phiên bản 7.0

<system.webServer>
  <security>
   <requestFiltering>
     <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
   </requestFiltering>
  </security>
 </system.webServer>

Lỗi khi đưa lên host của nhà cung câp – Unrecognized attribute ‘targetFramework’

Khi đưa lên host của nhà cung cấp, với lỗi thường gặp sau

Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are case-sensitive.

Nguyên nhân và cách khắc phục

 • Nguyên nhân

Website đang được thiết lập cấu hình mặc định là AppPool ASP.NET 2.0

 • Khắc phục

Chuyển AppPool qua ASP.NET 4.0