microsoft.owin.security.google does not exist

First step

Install-Package Microsoft.Owin.Security.Google -Version 4.1.0

Second step

Install

Microsoft.Owin.Host.SystemWeb

 

Facebook login message: “URL Blocked: This redirect failed because the redirect URI is not whitelisted in the app’s Client OAuth Settings.”

  1. https://developers.facebook.com > My App >  Facebook Login > Settings
  2. Tìm mục Valid OAuth Redirect URIs: thêm mã /signin-facebook vào sau đường dẫn của website.
  3. Lưu lại và test kết quả

Done.

AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync() on google aspnet mvc5 returns null

Issue with Visual Studio 2017 and .net MVC 5.2.4, Updating Nuget Microsoft.Owin.Security.Google to lastest version which currently is 4.1.0 worked for me.

Nếu những ai dùng Visual Studio 2017 thì cập nhật phiên bản mới của Microsoft.Owin.Security.Google 4.1.0. sẽ fix được lỗi trên.

Select random questions from db

Bài dưới gợi ý một số cách lấy random câu hỏi từ csdl

Cú pháp với cơ sở dữ liệu MySQL:

SELECT column FROM table
ORDER BY RAND()
LIMIT 1

Cú pháp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

SELECT column FROM table
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 1

Cú pháp với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server:

SELECT TOP 1 column FROM table
ORDER BY NEWID()

Cú pháp với cơ sở dữ liệu IBM DB2

SELECT column, RAND() as IDX 
FROM table 
ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY

Cú pháp với cơ sở dữ liệu Oracle:

SELECT column FROM
( SELECT column FROM table
ORDER BY dbms_random.value )
WHERE rownum = 1