Select random questions from db

Bài dưới gợi ý một số cách lấy random câu hỏi từ csdl

Cú pháp với cơ sở dữ liệu MySQL:

SELECT column FROM table
ORDER BY RAND()
LIMIT 1

Cú pháp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

SELECT column FROM table
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 1

Cú pháp với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server:

SELECT TOP 1 column FROM table
ORDER BY NEWID()

Cú pháp với cơ sở dữ liệu IBM DB2

SELECT column, RAND() as IDX 
FROM table 
ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY

Cú pháp với cơ sở dữ liệu Oracle:

SELECT column FROM
( SELECT column FROM table
ORDER BY dbms_random.value )
WHERE rownum = 1

Advertisements

Asp.Net MVC Identity without email

Đôi khi chúng ta không dùng đến trường email trong đăng ký người dùng, mặc định trường này bắt buộc phải nhập và UNIQUE trong Asp.Net MVC Identity.

Để cho phép người dùng đăng ký tài khoản không dùng đến địa chỉ email, bạn làm cách sau:

Mở IdentityConfig.cs và thay đổi giá trị thiết lập RequireUniqueEmail = false theo dưới đây

public static ApplicationUserManager Create(IdentityFactoryOptions<ApplicationUserManager> options, IOwinContext context) 
 {
 var manager = new ApplicationUserManager(new UserStore<ApplicationUser>(context.Get<ApplicationDbContext>()));
 // Configure validation logic for usernames
 manager.UserValidator = new UserValidator<ApplicationUser>(manager)
 {
 AllowOnlyAlphanumericUserNames = false,
 RequireUniqueEmail = false
 };
...

Lưu lại và chạy kiểm tra kết quả.

 

AdminLTE template

Bài này hướng dẫn cách dùng AdminLTE tích hợp vào MVC Project

  1. Tạo project mới, chọn template ASP.NET MVC
  2. NugetPackage -> install WebHelpers.MVC5
  3. Chép các file trong thư mục Contents từ mẫu AdminLTE qua project ASP.NET MVC
  4. Thiết lập bundle css, js

Hope this help

Host không hỗ trợ Friendly Url

Lỗi:

Khi ASP.NET Web server không hỗ trợ chế độ FriendlyUrl

Khắc phục:

Comment tất cả các dòng trong RegisterRoutes(…) phương thức của lớp RouteConfig.cs

public static class RouteConfig
{
public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
//var settings = new FriendlyUrlSettings();
//settings.AutoRedirectMode = RedirectMode.Permanent;
//routes.EnableFriendlyUrls(settings);
}
}