Windows 7 Fresh Install – cài .NET 4.0 Error

Steps to solve:
– Tắt dịch vụ auto Update của windows
– Đổi tên thư mục SoftwareDistribution trong thư mục Windows
– Khởi động lại dịch vụ

cài lại .NET (VS 2010).

Done.