Sử dụng window.location trong HTML để chuyển trang

Viết hàm trong js như sau:

function navigate()
{

Window.location.href=”Benh.html”;

}

gắn sự kiện gọi hàm navigate() để chuyển trang.