Hướng dẫn sử dụng AdminLTE

Sử dụng AdminLTE
 
1. Download .vsix file
 
2. Double Click to install
 
3. Open VS > New Project > Select AdminLTE Template

Lỗi khi cài đặt SQL Server 12 – Error while enabling Windows feature: NetFx3

Cách khắc phục lỗi khi cài đặt SQL Server 2012/SQL Express 2012 gặp lỗi sau “Error while enabling Windows feature: NetFx3”.

Nguyên nhân:

Windows does not include .NET 3.5 (include .NET 2.0 and 3.0) by default.

Khắc phục

 • Vào Settings > Chọn Control Panel và sau đó chọn Programs
 • Bấm vào Turn Windows features on or off, và sau đó người dùng thấy danh sách các tính năng của Windows.
 • Bật tính năng bằng cách click vào .NET Framework 3.5 (include .NET 2.0 and 3.0)

Lưu ý: Khi cài tính năng này cần phải có kết nối internet.

 

Nguồn: Microsoft

Maximum request length exceeded

Lỗi: 

Maximum request length exceeded 

Nguyên nhân:

ASP.NET web server cấu hình mặc định cho phép upload tối đa 4096 KB (4MB), khi upload quá kích thức thì xảy ra lỗi trên

Khắc phục:

<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength="1048576" />
  </system.web>
</configuration>

Hoặc nếu là IIS lớn hơn phiên bản 7.0

<system.webServer>
  <security>
   <requestFiltering>
     <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
   </requestFiltering>
  </security>
 </system.webServer>

Lỗi khi đưa lên host của nhà cung câp – Unrecognized attribute ‘targetFramework’

Khi đưa lên host của nhà cung cấp, với lỗi thường gặp sau

Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are case-sensitive.

Nguyên nhân và cách khắc phục

 • Nguyên nhân

Website đang được thiết lập cấu hình mặc định là AppPool ASP.NET 2.0

 • Khắc phục

Chuyển AppPool qua ASP.NET 4.0

Sử dụng Firebase với FireSharp

Các bước dưới đây hướng dẫn bạn sử dụng Firebase với FireSharp trong .NET (C#,VB.NET).

Các bước thực hiện:

 • Cài đặt thư viện FireSharp bằng cách mở Package NuGet Manager Console

Install-Package FireSharp

 • Thiết lập cấu hình và khai báo đối tượng FirebaseClient
 IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
 {
   AuthSecret = "your_firebase_secret",
   BasePath = "https://yourfirebase.firebaseio.com/"
 };
IFirebaseClient client = new FirebaseClient(config);
 •  Thêm dữ liệu vào Firebase với PUSH method
var todo = new Todo
 {
 name = "Execute PUSH",
 priority = 2
 };
 PushResponse response = client.Push("Key", todo);
 • Update firebase data với Set method
 var todo = new Todo
 {
 name = "Execute SET",
 priority = 2
 };
 SetResponse response = client.Set("key", todo);
 • Get data from Firebase
 FirebaseResponse response = await _client.GetAsync("todos/set");
 Todo todo=response.ResultAs<Todo>(); //The response will contain the data being retreived