Hướng dẫn xây dựng Windows Service

Hướng dẫn xây dựng windows services (How to create a windows services)

 • Tạo dự án chọn loại Windows Services

1

 • Đặt tên cho Windows Service

2

 • Click chuột phải trên MyServiceDemo (Design) > Add Installer, VS sẽ add 2 thành phần vào MyServiceDemo như sau

3

 • Thiết lập tài khoản chạy Service bằng cách click vào serviceProcessInstaller1
  • Thiết lập loại tài khoản Account: LocalSystem
  • Click chọn ServiceInstaller1 thiết lập kiểu khởi động và tên services
   • StartType: Automatic
   • Description: My Service Demo
   • DisplayName: My Service Demo
 • Viết code cho 2 sự kiện của service khi khởi động và tắt dịch vụ

protected override void OnStart(string[] args)
{
File.WriteAllText(“c:\\temp\\log.txt”,”Started time:” + DateTime.Today.ToLongTimeString());
}

protected override void OnStop()
{

File.WriteAllText(“c:\\temp\\log.txt”,”Started time:” + DateTime.Today.ToLongTimeString());

}

 • Biên dịch Project
 • Mở Visual Studio Command với quyền là Administrator
 • Chuyển đến thư mục chứa file exe của windows services vừa biên dịch
 • Gõ lệnh
 • Installutil /i tencuaproject.exe

Xóa Windows services bằng command line

Các bước dưới đây hướng dẫn chúng ta cách thức để xóa windows services bằng dòng lệnh (Command line)

1- Chọn Service cần xóa > click chuột phải > Properties

Xác định được tên dịch vụ cần xóa, xem hình dưới

2- Sau khi xác định được tên dịch vụ, mở cửa sổ cmd (quyền admin) bằng cách nhấn tổ hợp phím Wind + x

Chọn Command Prompt (admin)

3- Gõ lệnh sau để xóa service

sc delete <servicename>

với dịch vụ được chọn ở trên, ta gõ

sc delete TapiSrv