RANDOMIZE SOME RECORDS

Ví dụ này lấy ra một số bản ghi từ cơ sở dữ liệu theo một cách ngẫu nhiên.

Select top 10 percent * from Customers
ORDER BY NEWID()

Nếu lấy cố định số bản ghi thì bỏ mệnh đề PERCENT.

LTRIM

Chao Thay
select ltrim(f1) from table1
Em dung ham ltrim, nhung not effect, cai truong f1 van chua cac khoang trang. Vay Thay chi cho em cachh cut duoc cac blank nay voi
Cam on Thay