RANDOMIZE SOME RECORDS

Ví dụ này lấy ra một số bản ghi từ cơ sở dữ liệu theo một cách ngẫu nhiên.

Select top 10 percent * from Customers
ORDER BY NEWID()

Nếu lấy cố định số bản ghi thì bỏ mệnh đề PERCENT.

LTRIM

Chao Thay
select ltrim(f1) from table1
Em dung ham ltrim, nhung not effect, cai truong f1 van chua cac khoang trang. Vay Thay chi cho em cachh cut duoc cac blank nay voi
Cam on Thay

Serial Number Column – SQL Server 2000

Gia su co bang
Emp(emp_code,
emp_name,
emp_address)
create proc SerialNumber
as
create table #tem(
 col0 int,
 col1 varchar(50),
 col2 varchar(50),
 col3 varchar(50)
)

declare @var1 varchar(50)
declare @var2 varchar(50)
declare @var3 varchar(50)
declare @s int
set @s = 0

declare empcur cursor scroll
for select * from emp

open empcur
fetch next from empcur into @var1, @var2,@var3
while @@FETCH_STATUS = 0
begin
 select @s = @s + 1
 insert into #tem values(@s,@var1,@var2,@var3)
 fetch next from empcur into @var1,@var2,@var3
end

close empcur
deallocate empcur

select * from #tem

exec SerialNumber