Thiết lập giá trị cho textbox trong RDLC dynamically

Hướng dẫn các bước thực hiện thay đổi giá trị của textbox trong RDLC report một cách tự động:

  1. Add new Report parameter, thiết lập tên cho Parameter (ví dụ Par0)
  2. Chèn thêm một textbox vào report ở vị trí mong muốn
  3. Click chuột phải trên textbox > expression > chọn Parameters và chọn tên của paramter trong danh sách các Parameter của report. Sau khi chọn, code của report như sau: =Parameters!Par0.Value
  4. Viết mã cho trong code muốn gán giá trị cho report

DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds,”TenTable”);

ReportDataSource rds = new ReportDataSource(“QLLSDataSet_TenTable”, ds.Tables[“TenTable”]);

form.reportViewer1.Reset();
form.reportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = “QLLS.rptHoChieu.rdlc”;
form.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
form.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rds);
ReportParameter p = new ReportParameter(“Par0”, “Nội dung cần gán cho textbox”);
form.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(new ReportParameter[] { p });
form.reportViewer1.LocalReport.Refresh();
form.reportViewer1.RefreshReport();

Sử dụng Parameter với ReportViewer – RDLC

Bạn thực hiện các bước sau để sử dụng tham số cho ReportViewer (RDLC)

– Thiết kế report

– Chọn Report menu > Report Parameters > Add parameter như sau

9

– Chọn Table hoặc List của Report, chon Filter từ bảng thuộc tính

10

– Định nghĩa Filter như sau

11

– Truyền dữ liệu cho report

private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs 
{
     ReportParameter rpt1 = new ReportParameter("ID", toolStripTextBox1.Text);
     this.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(new ReportParameter[] { rpt1 });
     this.reportViewer1.RefreshReport();
}

Hy vọng với hướng dẫn này, bạn có thể sử dụng tham số cho report của mình.