Sử dụng Parameter với ReportViewer – RDLC

Bạn thực hiện các bước sau để sử dụng tham số cho ReportViewer (RDLC)

– Thiết kế report

– Chọn Report menu > Report Parameters > Add parameter như sau

9

– Chọn Table hoặc List của Report, chon Filter từ bảng thuộc tính

10

– Định nghĩa Filter như sau

11

– Truyền dữ liệu cho report

private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs 
{
     ReportParameter rpt1 = new ReportParameter("ID", toolStripTextBox1.Text);
     this.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(new ReportParameter[] { rpt1 });
     this.reportViewer1.RefreshReport();
}

Hy vọng với hướng dẫn này, bạn có thể sử dụng tham số cho report của mình.

Tạo subreport bằng RDLC

Step 1:

– Định nghĩa master report

– Trong master report chỉ ra 2 tùy chọn cho Subreport như sau

+ ReportName

01

+ Parameters

02

Step 2:

Định nghĩa subreport

– Định nghĩa parameter

03

– Định nghĩa Filter trong subreport

 

04

Hy vọng bài này giúp bạn biết cách sử dụng Subreport bằng RDLC