Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm

Bài 6 – Add a new field and update database

Bài 5 – SQL Server LocalDB

Bài 4 – Add a model

Bài 3 – Add a view

Bài 2 – Add Controllers

Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1

Bài này hướng dẫn bổ sung chức năng tìm kiếm cho form Index.cshtml

  • Thay đổi trong trang Index.cshtml, bổ sung form tìm kiếm

<p>
<a asp-action=”Create”>Create New</a>
</p>

5

  • Mở MoviesController.cs và thay đổi đoạn mã sau trong Index method

6

  • Nhấn Ctrl+F5 để chạy và kiểm tra kết quả như  màn hình sau

7

Bài 6 – Add a new field and update database

Bài 5 – SQL Server LocalDB

Bài 4 – Add a model

Bài 3 – Add a view

Bài 2 – Add Controllers

Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1

Hướng dẫn dưới đây để thực hiện add thêm một trường mới cho bảng dữ liệu và đồng bộ cơ sở dữ liệu.

Add thêm trường Rating vào Model class

public class Movie
{
public int ID { get; set; }
public string Title { get; set; }

[Display(Name = “Release Date”)]
[DataType(DataType.Date)]
public DateTime ReleaseDate { get; set; }
public string Genre { get; set; }
public decimal Price { get; set; }
public string Rating { get; set; }
}

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+B để biên dịch project

Sau khi bổ sung thêm trường, cần cập nhật Bind trong Edit và Create method của MovieController.cs

[Bind(“ID,Title,ReleaseDate,Genre,Price,Rating”)]

Bổ sung thêm mã html cho trường Rating trong Create.cshtml, Edit.cshtml, Index.cshtml

  1. Index.cshtml

<th> @Html.DisplayNameFor(model => model.movies[0].Rating) </th>

@foreach (var item in Model.movies)
{
<tr>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Title)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.ReleaseDate)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Genre)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Price)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Rating)
</td>
<td>

  1. Edit.cshtml + Create.cshtml

Update database

  • Mở cmd từ dòng lệnh Run
  • Chuyển đến thư mục gốc của ứng dụng web
  • Gõ đoạn migration sau đây để cập nhật csdl

4