Các cơ sở dữ liệu hệ thống của SQL Server

Khi cài đặt xong SQL Server, đăng nhập vào ta thấy có sẵn một số cơ sở dữ liệu, đó là các cơ sở dữ liệu hệ thống. Mục đích và ý nghĩa của những loại cơ sở dữ liệu này như sau;

master – Cơ sở dữ liệu này lưu trữ các tất cả các thông tin hệ thống của một bản SQL Server.

msdb – Cơ sở dữ liệu này được sử dụng bởi SQL Server Agent để thực hiện các công việc thực hiện được lập lịch biểu và các công việc khác

model – Cơ sở dữ liệu này được sử dụng như cơ sở dữ liệu mẫu cho tất cả các cơ sở dữ liệu được tạo ra trong một nhân bản cụ thể của SQL Server.

resource – Cơ sở dữ liệu này là cơ sở dữ liệu chỉ đọc, chỉ có trong phiên bản từ SQL Server 2005 trở về sau

tempdb – Cơ sở dữ liệu này lưu dữ các đối được tạm và các tập kết quả trung gian