Nuget.config Error – Lỗi Nuget.config sau khi nâng câp VS 2015 community

Sau khi nâng cấp Visual Studio 2015 thì gặp phải lỗi sau: 

NuGet.Config is not valid XML PATH:

‘C:\Users\[Ten_Nguoi_Dung]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config’.

“.”,hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 1, position 1.

I can not open the config file in any text editor. It open in Visual Studio as hexadecimal numbers.

I tried downloading and install NuGet and still the same results, and the same with uninstalling and reinstalling Visual Studio 2015 community.

This problem seems to have occurred after setting up Visual Studio for developing C/C++ applications.

Để khắc phục lỗi, cách đơn giản nhất và xóa luôn file Nuget.config trong thư mục ‘C:\Users\[Ten_Nguoi_Dung]\AppData\Roaming\NuGet\

Hướng dẫn sử dụng Package Manager Console

Hướng dẫn dưới đây giúp bạn nắm được các cú pháp lệnh với Package Manage Console, nắm vững cú pháp giúp chúng ta lập trình nhanh hơn

  • Từ menu Tools, chọn Library Package Manager > Package Manager Console.

01-package-manager-console-in-menu

  • Cửa sổ Package Manager Console hiển thị

02-package-manager-console-empty-window

  • Các lệnh sử dụng để hiển thị, cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ thư viện như sau
Lệnh Mô tả
Get-Package -ListAvailable

hoặc

Get-Package

Hiển thị các gói/thư viện cài đặt trong dự án
Get-Package -Filter Logging -ListAvailable Hiển thị các gói/thư viện có tên Logging
Install-Package EntityFramework Cài đặt thư viện EntityFramework
Uninstall-Package EntityFramework Remove thư viện EntityFramework
Get-Package -updates Cập nhật tất cả các thư viện cài đặt trong dự án
Update-Package Jquery Cập nhật thư viện Jquery

Một số thư viện khi cài đặt vào sẽ có thêm các lệnh riêng, ví dụ dưới đây chúng ta cài thêm thư viện MvcScaffolding và sau đó có thể dùng các lệnh của thư viện này

5

Publish website lên azure

Các bước dưới đây hướng dẫn bạn publish website lên cloud (azure)

Click chuột phải trong cửa sổ Project Explorer > Chọn publish

8 - Copy

Chọn Microsoft Azure websites

9 - Copy

Đăng nhập vào azure và click nút New

10 - Copy

Nhập địa chỉ website > Azure sẽ kiểm tra tên và thông tin như trên. Click nút click

11

Click nút Next

12

Click nút Next

13

Click nút Publish

Lấy chuỗi kết nối SQL Azure

1. Sau khi đăng nhập Azure Portal, click menu SQL Databases

2. Click chọn tên cơ sở dữ liệu trong danh sách

4

3. Nhấp vào Show database connection strings

5

4. Tùy vào loại ngôn ngữ, bạn chọn copy chuỗi kết nối phù hợp và thiết lập trong web.config hoặc app.config

7.PNG

Sửa chuỗi kết nối như sau:

<connectionStrings>
<add name=”CamNangModel” connectionString=”Server=tcp:myfirstazuredatabase.database.windows.net,1433;Data Source=myfirstazuredatabase.database.windows.net;Initial Catalog=myfirstazuresql;Persist Security Info=False;User ID=youraccount;Password= yourpassword;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;” providerName=”System.Data.SqlClient” />
</connectionStrings>

Cài .NET 4.0 Error – Windows 7 fresh install

Lỗi khi cài .NET 4.0 sau khi cài lại Windows 7 và cách khắc phục như sau

Bước 1: Tắt dịch vụ auto Update của windows

Bước 2: Đổi tên thư mục SoftwareDistribution trong thư mục C:\Windows

Bước 3: Khởi động lại dịch vụ

Sau khi thực hiện các bước cài lại .NET (VS 2010)