Các tính năng mới của C# 6.0 (VS 2015)

10 tính năng mới của C# 6.0

1. Phương thức chỉ có một dòng code
class Employee
{
  public static int CalculateMonthlyPay(int dailyWage) => dailyWage * 30;
}
//Phương thức không cần mở/đóng ngoặc móc {}, biểu thức viết trực tiếp

2. Kiểm tra giá trị của đối tượng hoặc thuộc tính trước khi dùng

private void GetMiddleName(Employee employee)
{
  string employeeMiddleName =
   employee?.EmployeeProfile?.MiddleName ?? "N/A";
}
Thay vì phải viết theo cách cũ
private void GetMiddleName(Employee employee)
{
  string employeeMiddleName = "N/A";

  if (employee != null && employee.EmployeeProfile
   != null)
   employeeMiddleName =
     employee.EmployeeProfile.MiddleName;
}

3. Khới tạo giá trị thuộc tính tự động

class PeopleManager
{
  public List Roles { get; } = new List() { "Employee", "Managerial"};
}

4. Hàm dựng chính

Không cần phải viết construtor để khởi tạo giá trị, C# cho phép định nghĩa khi viết class

// Primary constructor
class Basket(string item, int price)
{
  // Using primary constructor parameter values
  // to do auto property initialization.
  public string Item { get; } = item;
  public int Price { get; } = price;
}

5. Sử dụng từ khóa Out ngay khi thực hiện chương trình

public bool ConvertToIntegerAndCheckForGreaterThan10(string value)
{
  if (int.TryParse(value, out int convertedValue) && convertedValue > 10)
  {
   return true;
  }
  return false;
}

Xem tiếp 5 tính năng mới trong bài tiếp theo.

Các tính năng mới của C# 6.0 (VS 2015) – tiếp theo

6. Gọi await (cơ chế bất đồng bộ) trong catch và finally để xử lý theo cơ chế bất đồng bộ

public async void Process()
{
  try
  {
   Processor processor = new Processor();
   await processor.ProccessAsync();
  }
  catch (Exception exception)
  {
   ExceptionLogger logger = new ExceptionLogger();
   // Catch operation also can be aync now!!
   await logger.HandleExceptionAsync(exception);
  }
}

7. Không cần phải sử dụng nhiều catch trong cấu trúc try … catch nữa

public async void Process()
{
  try
  {
   DataProcessor processor = ne
  }
  // Catches and handles only non sql exceptions
  catch (Exception exception) if(exception.GetType()
   != typeof(SqlException))
  {
   ExceptionLogger logger = new ExceptionLogger();
   logger.HandleException(exception);
  }
}

8. Cho phép sử dụng từ khóa using đối với static class như trong cách dùng namespace

using System;
// A static class inclusion
using System.Console;

namespace CSharp6Demo
{
  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     WriteLine("Console. is not required as it is included in the usings!");
   }
  }
}

9. Sử dụng tên biến hoặc biểu thức trực tiếp trong chuỗi (cách sử dụng khác của String.Format)

static void Main(string[] args)
{
  string name = "Robert";
  string car = "Audi";
  WriteLine("\{name}'s favourite car is
   {car}!");
}

10. Compiler mới cho C# 6.0

Roslyn là trình biên dịch mới trong C# 6.0, nó là opensource và được cải tiến.