Để xem được file MP4 trong HTML

Làm thế nào để play được file MP4 trong asp.net?

Loay hoay mãi cuối cùng cũng tìm ra được lý do vì sao không play được file mp4 trong ASP.NET, có 2 vấn đề cần được thiết lập ở đây:
1/ Thiết lập MIME Type (.mp4 – Video/mp4) trong IIS
Mở IIS > Default site hoặc Site cần thiết lập > Chọn MIME Types trong tab Featured View
Click Add và nhập .mp4 và ô thứ nhất (Extension), và Video/mp4 trong ô thứ 2
2/ Định dạng hiển thị được của MP4 là PHẢI LÀ mp4 h264
Dùng bất kỳ tool convert video nào bất kỳ để convert mp4 sang định dạng h264 (mp4).

Sử dụng transaction trong Entity Framework

Sử dụng transaction trong EntityFramework

using (System.Data.Entity.DbContextTransaction tran = context.Database.BeginTransaction( ))
  {
    try
    {
      //Do some CRUD operations
      
      //saves all 
      context.SaveChanges();

      //commit transaction
      tran.Commit();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      //Rollback transaction if exception occurs
      tran.Rollback();
    }
  }