Xếp hạng trong SQL Server với DENSE_RANK() – multiple columns ranking

Xem thêm hàm DENSE_RANK dưới đây để xếp hạng trong SQL Server với nhiều cột

— Khai báo biến dữ liệu kiểu table

DECLARE @t1 table(entity char(2) NOT NULL, paymethod varchar(10) NOT NULL, [stock-type] char(4) NOT NULL)

Chèn một số dữ liệu vào bảng

INSERT @t1 (entity, paymethod, [stock-type])
SELECT ‘NA’, ‘Budget’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT ‘NA’, ‘Budget’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT ‘NA’, ‘Budget’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT ‘CE’, ‘XIGN’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT ‘CE’, ‘XIGN’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT ‘OB’, ‘TERMS’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT ‘NA’, ‘OTHER’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT ‘NA’, ‘OTHER’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT  ‘NA’, ‘OTHER’, ‘OPEN’
UNION ALL SELECT ‘NA’, ‘Budget’, ‘PAID’
UNION ALL SELECT ‘NA’, ‘Budget’, ‘OPEN’

Sử dụng hàm dense_rank

SELECT entity, paymethod, [stock-type], DENSE_RANK() OVER (ORDER BY [stock-type], paymethod, entity) FROM @t1