Hướng dẫn sử dụng Queue bằng C#

Link download file hướng dẫn tạo Queue

Hướng dẫn sử dụng Queue

Hướng dẫn tạo và quản trị cơ sở dữ liệu với Azure SQL

Hướng dẫn dưới đây giúp bạn biết cách tạo Azure database, sử dụng Sql Server Studio Management để quản lý và tạo các đối tượng của cơ sở dữ liệu.

 • Đăng nhập Azure Portal
 • Nhấp vào menu SQL Servers > Tạo mới SQL Servers như hình sau

1

 • Sau khi tạo xong SQL Servers, bước tiếp vào SQL databases > nhấp nút tạo mới và nhập các thông tin như sau

2

 • Sau khi tạo xong database, bước tiếp theo là lấy được IP để cấu hình firewall cho phép SQL Server Studio Management đăng nhập vào server
 • Chọn Database vừa tạo xong, chọn Show database connection string, lấy chuỗi từ tcp:khanhn.database.windows.net,1433, mở Sql Server Studio Management, nhập thông tin kết nối bao gồm: server = tcp:khanhn.database.windows.net,1433; user id và password -> sau đó click vào connect
  • Hộp thoại thông báo không cho phép truy cập vì chính sách bảo mật chưa được thiết lập như sau, từ đây ta lấy IP address (113.160.116.169)

3

 • Vào SQL Servers, chọn server vừa tạo, click vào mục Firewall và thiết lập firewall cho phép ip 113.160.116.169 được phép truy cập

5

 • Sau khi thiết lập firewall, bây giờ mở SQL Server Studio Management và đăng nhập để quản trị cơ sở dữ liệu

8

 • Sau khi đăng nhập vào, việc quản trị csdl azure như thực hiện với SQL Server thông thường

9

 • Tiếp theo là lấy chuỗi kết nối (ConnectionString) và cấu hình trong web.config hoặc app.config như sau

<connectionStrings>

<add name=”AzureDB” connectionString=”Server=tcp:khanhn.database.windows.net,1433;Initial Catalog=myfirstdatabase;Persist Security Info=False;User ID=YOUR_ACCOUNT;Password=YOUR_PASSWORD;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;” />

</connectionStrings>

Lấy chuỗi kết nối SQL Azure

1. Sau khi đăng nhập Azure Portal, click menu SQL Databases

2. Click chọn tên cơ sở dữ liệu trong danh sách

4

3. Nhấp vào Show database connection strings

5

4. Tùy vào loại ngôn ngữ, bạn chọn copy chuỗi kết nối phù hợp và thiết lập trong web.config hoặc app.config

7.PNG

Sửa chuỗi kết nối như sau:

<connectionStrings>
<add name=”CamNangModel” connectionString=”Server=tcp:myfirstazuredatabase.database.windows.net,1433;Data Source=myfirstazuredatabase.database.windows.net;Initial Catalog=myfirstazuresql;Persist Security Info=False;User ID=youraccount;Password= yourpassword;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;” providerName=”System.Data.SqlClient” />
</connectionStrings>

Azure – SQL Databases

Nhấp vào SQL Servers, click Add

1

Màn hình sau xuất hiện, nhập đầy đủ thông tin

2

Click nút Create

Chọn Setting > Firewall để thiết lập firewall cho phép sử dụng công cụ Visual Studio hoặc SQL Server Management Studio để kết nối SQL Server

3

Chọn SQL Databases từ cửa sổ Azure Portal

4

Chọn Database trong danh sách > Chọn Tools

5

Click Open In Visual Studio để mở công cụ quản lý Database

6

Sau khi mở công cụ VS hoặc SQL Server Studio Management, bạn thực hiện các thao tác cơ sở dữ liệu như SQL Server bình thường.