Tạo subreport bằng RDLC

Step 1:

– Định nghĩa master report

– Trong master report chỉ ra 2 tùy chọn cho Subreport như sau

+ ReportName

01

+ Parameters

02

Step 2:

Định nghĩa subreport

– Định nghĩa parameter

03

– Định nghĩa Filter trong subreport

 

04

Hy vọng bài này giúp bạn biết cách sử dụng Subreport bằng RDLC