Backup and restore sql server database

Note:

Sau khi backup full, differential -> Restore database: cơ sở dữ liệu ở trạng thái restoring và không thể truy cập.

Để chuyển database về trạng thái hoạt động, có thể thực hiện bằng 2 cách:

– Tasks > Restore > Transaction Log

– Thực hiện câu lệnh:

RESTORE DATABASE <DATABASE_NAME>

WITH RECOVERY

Khanhn