Giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu và tài liệu của mỗi giai đoạn

Việc thiết kế cơ sở dữ liệu cơ bản bao gồm các bước:

– Đầu tiên là thu thập(xác định) yêu cầu người dùng

– Phân tích và thiết kế ở mức khái niệm (mức cao)

– Thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức Logic (thiết kế database schema)

– Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Các bước và các sản phẩm được phác thảo trực quan như sau:
5
Hình 1 – Các giai đoạn thiết kế
6
Hình 2 – Thiết kế khái niệm
7
Hình 3 – Thiết kế logic (Database Schema)
8
Hình 4 – Thiết kế vật lý