Thiết lập giá trị cho textbox trong RDLC dynamically

Hướng dẫn các bước thực hiện thay đổi giá trị của textbox trong RDLC report một cách tự động:

 1. Add new Report parameter, thiết lập tên cho Parameter (ví dụ Par0)
 2. Chèn thêm một textbox vào report ở vị trí mong muốn
 3. Click chuột phải trên textbox > expression > chọn Parameters và chọn tên của paramter trong danh sách các Parameter của report. Sau khi chọn, code của report như sau: =Parameters!Par0.Value
 4. Viết mã cho trong code muốn gán giá trị cho report

DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds,”TenTable”);

ReportDataSource rds = new ReportDataSource(“QLLSDataSet_TenTable”, ds.Tables[“TenTable”]);

form.reportViewer1.Reset();
form.reportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = “QLLS.rptHoChieu.rdlc”;
form.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
form.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rds);
ReportParameter p = new ReportParameter(“Par0”, “Nội dung cần gán cho textbox”);
form.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(new ReportParameter[] { p });
form.reportViewer1.LocalReport.Refresh();
form.reportViewer1.RefreshReport();

Advertisements

Lỗi khi cài đặt SQL Server 12 – Error while enabling Windows feature: NetFx3

Cách khắc phục lỗi khi cài đặt SQL Server 2012/SQL Express 2012 gặp lỗi sau “Error while enabling Windows feature: NetFx3”.

Nguyên nhân:

Windows does not include .NET 3.5 (include .NET 2.0 and 3.0) by default.

Khắc phục

 • Vào Settings > Chọn Control Panel và sau đó chọn Programs
 • Bấm vào Turn Windows features on or off, và sau đó người dùng thấy danh sách các tính năng của Windows.
 • Bật tính năng bằng cách click vào .NET Framework 3.5 (include .NET 2.0 and 3.0)

Lưu ý: Khi cài tính năng này cần phải có kết nối internet.

 

Nguồn: Microsoft

Maximum request length exceeded

Lỗi: 

Maximum request length exceeded 

Nguyên nhân:

ASP.NET web server cấu hình mặc định cho phép upload tối đa 4096 KB (4MB), khi upload quá kích thức thì xảy ra lỗi trên

Khắc phục:

<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength="1048576" />
  </system.web>
</configuration>

Hoặc nếu là IIS lớn hơn phiên bản 7.0

<system.webServer>
  <security>
   <requestFiltering>
     <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
   </requestFiltering>
  </security>
 </system.webServer>

Lỗi khi đưa lên host của nhà cung câp – Unrecognized attribute ‘targetFramework’

Khi đưa lên host của nhà cung cấp, với lỗi thường gặp sau

Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are case-sensitive.

Nguyên nhân và cách khắc phục

 • Nguyên nhân

Website đang được thiết lập cấu hình mặc định là AppPool ASP.NET 2.0

 • Khắc phục

Chuyển AppPool qua ASP.NET 4.0