Youtube – Đoạn mã nhúng video từ Youtube vào trang web

Các bước thực hiện chèn video từ Youtube vào trang web

Step 1>

Chọn video từ Youtube > right click vào video và chọn “Copy embed code”

Step 2>

Chọn vị trí cần nhúng video trong trang html, dán đoạn code sau vào vị trí cần chèn

Step 3>

Lưu trang web và test thử kết quả