Canh giữa văn bản và hình ảnh – HTML

Canh chỉnh text canh giữa, sử dụng thuộc tính text-align của CSS

h1 {text-align:center;}
p {text-align:center;}

Để canh chỉnh sao cho văn bản nằm giữa (middle) theo chiều đứng của bức ảnh
style="width:30px; height:30px;"> style="line-height:30px;">Doesn't work.
Advertisements