Partial Method

Partial method là cách định nghĩa phương thức và cài đặt phương thức ở 2 nơi khác nhau.

Partial methods cho phép người thiết kế định nghĩa các phương thức và để lại phần cài đặt cho các lập trình viên có thể cài đặt hoặc không cài đặt partial method đó. Nếu lập trình viên không cài đặt các partial methods thì khi biên dịch, compiler sẽ remove partial method đó đi. Dưới đây là các điều kiện bắt buộc phải tuân theo khi sử dụng partial methods:

  • Signatuares trong tất cả các khai báo phải giống nhau
  • Kiểu trả về luôn là void
  • Không cho phép sử dụng access modifiers (Partial method luôn ngầm định private)

Ví dụ dưới đây minh họa định nghĩa partial method trong partial class

namespace PM
{
 partial class A
 {
 partial void OnSomethingHappened(string s);
 }
 // This part can be in a separate file.
 partial class A
 {
 // Comment out this method and the program
 // will still compile.
 partial void OnSomethingHappened(String s)
 {
 Console.WriteLine("Something happened: {0}", s);
 }
 }
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s