Anonymous Types – C#

Kiểu dữ liệu Anonymous cung cấp một cách thuận tiện để gói tập các thuộc tính chỉ đọc vào một đối tượng đơn lẻ mà không cần định nghĩa rõ ràng một kiểu trước. Tên loại được tạo ra bởi trình biên dịch và không có sẵn ở mã nguồn (tìm trong mã nguồn không có kiểu đó). Kiểu dữ liệu của mỗi thuộc tính được suy ra bởi trình biên dịch.

Bạn tạo kiểu Anonymous bằng cách sử dụng toán tử new cùng với một đối tượng khởi tạo

var v = new { Amount = 108, Message = “Hello” };

Console.WriteLine(v.Amount + v.Message);

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s