Biểu thức Lambda

The term ‘Lambda expression’ has derived its name from ‘lambda’ calculus which in turn is a mathematical notation applied for defining functions. Lambda expressions as a LINQ equation’s executable part translate logic in a way at run time so it can pass on to the data source conveniently

  • These expressions are expressed by the following syntax:

  (input parameters) => expression or statement block

  • Below is an example of lambda ex pression

y => y * y

lambda

Advertisements

Anonymous Types – C#

Kiểu dữ liệu Anonymous cung cấp một cách thuận tiện để gói tập các thuộc tính chỉ đọc vào một đối tượng đơn lẻ mà không cần định nghĩa rõ ràng một kiểu trước. Tên loại được tạo ra bởi trình biên dịch và không có sẵn ở mã nguồn (tìm trong mã nguồn không có kiểu đó). Kiểu dữ liệu của mỗi thuộc tính được suy ra bởi trình biên dịch.

Bạn tạo kiểu Anonymous bằng cách sử dụng toán tử new cùng với một đối tượng khởi tạo

var v = new { Amount = 108, Message = “Hello” };

Console.WriteLine(v.Amount + v.Message);