Outlook 2016 – Không view được offices file trong outlook

Lỗi khi cài đặt offices 2016 và không view được các file đính kèm trong outlook

“This file cannot be previewed because there is no previewer installed for it”

Khắc phục

  • Copy đoạn code dưới đây

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PreviewHandlers]
“{00020827-0000-0000-C000-000000000046}”=”Microsoft Excel previewer”
“{21E17C2F-AD3A-4b89-841F-09CFE02D16B7}”=”Microsoft Visio previewer”
“{65235197-874B-4A07-BDC5-E65EA825B718}”=”Microsoft PowerPoint previewer”
“{84F66100-FF7C-4fb4-B0C0-02CD7FB668FE}”=”Microsoft Word previewer”

  • Mở notepad và paste vào notepad
  • Lưu với tên bất kỳ nhưng phần mở rộng phải là .reg
  • Click đôi chuột vào file vừa tạo ra, đồng ý với nhắc nhở
  • Tắt outlook hoặc khởi động lại máy tính để kiểm tra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s