Bài 11 – Enforcing SSL in an ASP.NET Core app

Thiết lập: Require SSL

  • Bổ sung dòng mã dưới đây vào phương thức ConfigureServices trong lớpStartup.cs:
// Requires using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.Configure<MvcOptions>(options =>
{
options.Filters.Add(new RequireHttpsAttribute());
});

}

  • Bổ sung đoạn mã sau vào phương thức Configure(…)

15

Lưu ý: phải cài gói sau trước khi sử dụng RewriteOptions()

Install-Package Microsoft.AspNetCore.Rewrite

Set up IIS Express for SSL/HTTPS

  • Trong cửa sổ Solution Explorer, click chuột phải trên Project và chọn Properties.
  • Trên pane bên trái, chọn Debug
  • Check Enable SSL
  • Copy đường dẫn SSL và dán vào ô text App URL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s