Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm

Bài 6 – Add a new field and update database

Bài 5 – SQL Server LocalDB

Bài 4 – Add a model

Bài 3 – Add a view

Bài 2 – Add Controllers

Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1

Bài này hướng dẫn bổ sung chức năng tìm kiếm cho form Index.cshtml

  • Thay đổi trong trang Index.cshtml, bổ sung form tìm kiếm

<p>
<a asp-action=”Create”>Create New</a>
</p>

5

  • Mở MoviesController.cs và thay đổi đoạn mã sau trong Index method

6

  • Nhấn Ctrl+F5 để chạy và kiểm tra kết quả như  màn hình sau

7

Advertisements

2 thoughts on “Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm

  1. Pingback: Bài 8 – Validation | GÓC LẬP TRÌNH.NET
  2. Pingback: Bài 9 – Migrations – EF Core with ASP.NET Core MVC | GÓC LẬP TRÌNH.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s