Bài 6 – Add a new field and update database

Bài 5 – SQL Server LocalDB

Bài 4 – Add a model

Bài 3 – Add a view

Bài 2 – Add Controllers

Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1

Hướng dẫn dưới đây để thực hiện add thêm một trường mới cho bảng dữ liệu và đồng bộ cơ sở dữ liệu.

Add thêm trường Rating vào Model class

public class Movie
{
public int ID { get; set; }
public string Title { get; set; }

[Display(Name = “Release Date”)]
[DataType(DataType.Date)]
public DateTime ReleaseDate { get; set; }
public string Genre { get; set; }
public decimal Price { get; set; }
public string Rating { get; set; }
}

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+B để biên dịch project

Sau khi bổ sung thêm trường, cần cập nhật Bind trong Edit và Create method của MovieController.cs

[Bind(“ID,Title,ReleaseDate,Genre,Price,Rating”)]

Bổ sung thêm mã html cho trường Rating trong Create.cshtml, Edit.cshtml, Index.cshtml

  1. Index.cshtml

<th> @Html.DisplayNameFor(model => model.movies[0].Rating) </th>

@foreach (var item in Model.movies)
{
<tr>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Title)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.ReleaseDate)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Genre)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Price)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Rating)
</td>
<td>

  1. Edit.cshtml + Create.cshtml

Update database

  • Mở cmd từ dòng lệnh Run
  • Chuyển đến thư mục gốc của ứng dụng web
  • Gõ đoạn migration sau đây để cập nhật csdl

4

 

Advertisements

3 thoughts on “Bài 6 – Add a new field and update database

  1. Pingback: Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm | GÓC LẬP TRÌNH.NET
  2. Pingback: Bài 8 – Validation | GÓC LẬP TRÌNH.NET
  3. Pingback: Bài 9 – Migrations – EF Core with ASP.NET Core MVC | GÓC LẬP TRÌNH.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s