Bài 5 – SQL Server LocalDB

Bài 4 – Add a model
Bài 3 – Add a view
Bài 2 – Add Controllers
Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1

Khi sử dụng LocalDB trong VS 2017, một cố thay đổi và lưu ý về cấu hình như sau

 • Web.config nay được thay bằng appsettings.json, nội dung tham khảo file appsettings.json như sau
{
"Logging": {
"IncludeScopes": false,
 "LogLevel": {
 "Default": "Warning"
 }
 },
"ConnectionStrings": {
 "MvcMovieContext": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=MvcMovieContext;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"
 }
}

 • MvcMovieContext được đăng ký trong file Startup.cs như sau

3

 • Mặc định, LocalDB database được tạo ra và lưu trong thư mục C:/Users/<user> với phần mở rộng .mdf
 • Route được đăng ký trong Startup.cs như sau
app.UseMvc(routes => 
{ 
  routes.MapRoute( 
    name: "default", 
    template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
});

 

Advertisements

7 thoughts on “Bài 5 – SQL Server LocalDB

 1. Pingback: Bài 6 – Add a new field and update database | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 2. Pingback: Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 3. Pingback: Bài 8 – Validation | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 4. Pingback: Bài 9 – Migrations – EF Core with ASP.NET Core MVC | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 5. […] Bài 5 – SQL Server LocalDB […] […] 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm Bài 6 – Add a new field and update database Bài 5 – SQL Server LocalDB Bài 4 – Add a model Bài 3 – Add a view Bài 2 – Add Controllers Bài 1 – Tạo dự án […]

  Like

 6. […] Bài 5 – SQL Server LocalDB […] […] 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm Bài 6 – Add a new field and update database Bài 5 – SQL Server LocalDB Bài 4 – Add a model Bài 3 – Add a view Bài 2 – Add Controllers Bài 1 – Tạo dự án […]

  Liked by 1 person

 7. […] Bài 5 – SQL Server LocalDB […] […] 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm Bài 6 – Add a new field and update database Bài 5 – SQL Server LocalDB Bài 4 – Add a model Bài 3 – Add a view Bài 2 – Add Controllers Bài 1 – Tạo dự án […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s