Bài 4 – Add a model

Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1
Bài 2 – Add Controllers
Bài 3 – Add a view

Bài dưới đây hướng dẫn các bước để add Model và sử dụng Model trong MVC Core 1.1

 • Click chuột phải và tạo thư mục mới trong thư mục gốc của dự án với tên Models
 • Add class Movie.cs trong thư mục Models với thuộc tính chi tiết như sau
namespace WebApp1.Models
{
 public class Movie
 {
 public int ID { get; set; }
 public string Title { get; set; }
 [DataType(DataType.Date)]
 public DateTime ReleaseDate { get; set; }
 public string Genre { get; set; }
 public decimal Price { get; set; }
 }
}
 • Add Scaffolding a controller. Right-click the Controllers folder > Add > Controller

add_controller[1]

Chọn Minimal Dependencies

 • Biên dịch lại Project và Click chuột phải trên thư mục Controllers > Add > Controller

 • Sau đó gõ các thiết lập như sau

 • Click Add để tạo Controller
  • Movies controller (Controllers/MoviesController.cs) được tạo ra
  • Razor view để thực hiện các chức năng Create, Delete, Details, Edit và Index (Views/Movies/\.cshtml*) cũng được tạo ra trong thư mục Views/Movies
 • Một số bước thiết lập cuối trước khi test thử chương trình
  • Add EF tooling for Migrations: MvcMovie project > Edit MvcMovie.csproj.

 • Bổ sung “Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet” NuGet package:
<ItemGroup> 
   <DotNetCliToolReference Include="Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Tools" Version="1.0.0" /> 
   <DotNetCliToolReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet" Version="1.0.0" /> 
ItemGroup>
 • Từ Run > cmd để mở cửa sổ Console
 • Chuyển đến thư mực gốc của ứng dụng web
 • Gõ các lệnh sau để tạo csdl
dotnet restore 
dotnet ef migrations add Initial 
dotnet ef database update
 • Nhấn F5 để chạy và kiểm tra kết quả
Advertisements

5 thoughts on “Bài 4 – Add a model

 1. Pingback: Bài 5 – SQL Server LocalDB | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 2. Pingback: Bài 6 – Add a new field and update database | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 3. Pingback: Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 4. Pingback: Bài 8 – Validation | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 5. Pingback: Bài 9 – Migrations – EF Core with ASP.NET Core MVC | GÓC LẬP TRÌNH.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s