Bài 3 – Add a view

Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1
Bài 2 – Add Controllers

Trong phiên bản ASP.NET Core 1.1, cấu trúc thư mục và thao tác thực hiện có khác hơn so với VS 2015/2013 trước đây.

Để thức hiện tạo View mới, trước hết tạo thư mục trong thư mục Views, ví dụ tạo thư mục HelloWorld để sử dụng tiếp các Action method của HelloWorlcController.cs

public IActionResult Index()
{
      return View();
}

 • Kích phải chuột trên Views folder,  Add > New Folder và đặt tên HelloWorld.
 • Right click trên thư mục Views/HelloWorld,  sau đó Add > New Item.
 • In the Add New Item – dialogadd_view[1]
 • Đặt tên Index.cshtml và click nút Add
 • Viết lại View như sau và nhấn F5 để kiểm tra
@{ ViewData["Title"] = "Index"; } 
<h2>Indexh2> 
<p>Hello from our View Template!p>
 • Kết quả khi chạy như sau

hell_template[1]

Advertisements

6 thoughts on “Bài 3 – Add a view

 1. Pingback: Bài 4 – Add a model | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 2. Pingback: Bài 5 – SQL Server LocalDB | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 3. Pingback: Bài 6 – Add a new field and update database | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 4. Pingback: Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 5. Pingback: Bài 8 – Validation | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 6. Pingback: Bài 9 – Migrations – EF Core with ASP.NET Core MVC | GÓC LẬP TRÌNH.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s