Bài 2 – Add Controllers

Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1

Kiến trúc (mẫu) Model-View-Controller (MVC) cho phép thiết kế ứng dụng thành 3 thành phần chính: Model, View, Controller. Kiến trúc MVC cho phép chúng ta dễ dàng kiểm thử và cập nhật ứng dụng hơn so với lập trình truyền thống (vì tách ứng dụng ra thành các modules: Model, View, Controller riêng).

 • Models: đảm trách phần dữ liệu của ứng dụng, các thiết lập ràng buộc, truy cập dữ liệu của ứng dụng thực hiện qua thành phần này
 • Views: thành phần đảm trách giao diện của ứng dụng, thông thường hiển thị dữ liệu từ model hoặc cho phép người dùng tương tác với hệ thống.
 • Controllers: điều khiển các yêu cầu từ người dùng (trình duyệt) . Controllers đọc dữ liệu từ model và gọi view để hiển thị dữ liệu cho người dùng.

Bài này hướng dẫn tạo Controllers trong ASP.NET Core MVC 1.1, các bước chi tiết như dưới đây:

 • Right-click Controllers > Add > New Item
 • Chọn MVC Controller Class

ac[1]

 • Controller được tạo ra như sau

2

 • Mỗi phương thức public(ActionMethod) trong controller là một Http Endpoint
 • Ví dụ, chúng ta gọi phương thức Index và phương thức Welcome theo đường dẫn như sau
 • MVC gọi các controller classes và các phương thức trong controller dựa trên URL của request. Cấu trúc logic của URL được sử dụng bởi MVC theo định dạng dưới đây để xác định phương thức nào được gọi:

  /[Controller]/[ActionName]/[Parameters]

  Thiết lập này được chỉ ra trong file Startup.cs

app.UseMvc(routes =>
{
  routes.MapRoute(
    name: "default",
    template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});
Advertisements

7 thoughts on “Bài 2 – Add Controllers

 1. Pingback: Bài 3 – Add a view | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 2. Pingback: Bài 4 – Add a model | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 3. Pingback: Bài 5 – SQL Server LocalDB | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 4. Pingback: Bài 6 – Add a new field and update database | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 5. Pingback: Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 6. Pingback: Bài 8 – Validation | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 7. Pingback: Bài 9 – Migrations – EF Core with ASP.NET Core MVC | GÓC LẬP TRÌNH.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s