Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1

Tạo dự án mới với ASP.NET Core MVC 1.1

Bài hướng dẫn này sử dụng Visual Studio 2017 – bạn download và cài đặt VS 2017 từ địa chỉ của Microsoft Visual Studio 2017

 • Từ Visual Studio, chọn File > New > Project
 • Chọn Net Core > Chọn ASP.NET Core Web Application

new_project2[1]

 •  Chọn ASP.NET Core 1.1 > Web Application

p3[1]

 • Nhân F5 hoặc Ctrl + F5 để chạy, kết quả như màn hình sau

1[1]

 • Như vậy là đã thành công với việc tạo và chạy thử dự án đầu tiên của ASP.NET Core MVC 1.1

Ở phiên bản này, cấu trúc thư mục và các file khác nhiều so với phiên bản trước đây của ASP.NET MVC 4.6/4.5. Hình dưới đây là cấu trúc file và thư mục của dự án ASP.NET Core MVC 1.1

1

Advertisements

8 thoughts on “Bài 1 – Tạo dự án mới ASP.NET Core MVC 1.1

 1. Pingback: Bài 2 – Add Controllers | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 2. Pingback: Bài 3 – Add a view | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 3. Pingback: Bài 4 – Add a model | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 4. Pingback: Bài 5 – SQL Server LocalDB | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 5. Pingback: Bài 6 – Add a new field and update database | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 6. Pingback: Bài 7 – Bổ sung chức năng tìm kiếm | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 7. Pingback: Bài 8 – Validation | GÓC LẬP TRÌNH.NET
 8. Pingback: Bài 9 – Migrations – EF Core with ASP.NET Core MVC | GÓC LẬP TRÌNH.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s