File manager with CKFinder

File manager with CKFinder – Quản lý file với CKFinder

Các bước dưới đây hướng dẫn sử dụng CKFinder để quản lý và upload file với ASP.NET MVC

  • Download CKFinder và chép vào thư mục gốc của website
  • Trước thẻ </body> của trang _Layout.cshtml chèn thêm đoạn mã sau
ckfinder3
  •  Trong view cần dùng CKFinder để chèn ảnh, upload ảnh bổ sung đoạn mã sau
<input id="xFilePath" name="FilePath" type="text" class="input-block-level" />
<input type="button" value="Browse Server" onclick="BrowseServer();" class="controls" />

Lưu ý ID của điều khiển tương ứng với tên sử dụng trong phương thứ SetFileField(..)

Sau khi chạy kết quả hiển thị như hình sau

ckfinder1

Khi người dùng click nút Browse Server, màn hình như ảnh sau

ckfinder2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s