ASP.NET MVC Upload file – Error with FileName with full path

Lỗi:

  • Khi upload file – muốn chỉ lấy tên file nhưng trả về tên file và đường dẫn đầy đủ

Giải quyết:

  • Một số trình duyệt gặp trường hợp như vậy (như Edge) nhưng với 1 số trình duyệt thì không (Chrome, firefox)
  • Để tránh cho tất cả các trình duyệt thì sử dụng thêm mã sau
public ActionResult UploadFile(HttpPostedFile postedFile) {
    var filename = IO.Path.GetFileName(postedFile.FileName);
    var pathToSave ="Your path";
    postedFile.SaveAs(pathToSave+"/"+filename);
....
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s