ASP.NET MVC Razor pass model to layout

Các  bước thực hiện:

 1. Add thuộc tính vào controller hoặc Base controller, ví dụ LayoutViewModel hoặc bất kỳ tên gì bạn muốn.
 2. Trong hàm dựng (Constructor của Controller), khởi tạo dữ liệu cho thuộc tính đó
 3. Gán cho ViewData hoặc ViewBag
 4. Trong Layout, ép kiểu hoặc sử dụng dữ liệu đó một cách phù hợp

Ví dụ Controller:

public class MyController : Controller
{
  public DataTable LayoutViewModel { get; set; }

  public MyController()
  {
    this.LayoutViewModel = new LayoutViewModel();
    this.LayoutViewModel = new LoadDataTable();

    this.ViewData["LayoutViewModel"] = this.LayoutViewModel;
  }

}

Trong Layout Page

@{
var viewModel = (DataTable)ViewBag.LayoutViewModel;
}

Sau khi chúng ta đã có biến viewModel chưa dữ liệu cần lấy, lúc đó kết gán hoặc hiển thị theo chúng ta muốn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s