Html.Partial vs RenderPartial vs Action

Bài dưới đây chỉ ra sự khác nhau giữa các cách dùng PartialView trong ASP.NET MVC

Render Partial View:

Có nhiều cách để render Partial View, tuy nhiên mỗi cách có mục đích sử dụng riêng: Partial() or RenderPartial() or RenderAction():

Html.Partial()

@Html.Partial() render ra một partial view, khi gọi @Html.Partial() sẽ trả về một chuỗi và chèn vào trang (ở vị trí gọi @Html.Partial()) trước khi trang được hiển thị ra trình duyệt.

@Html.RenderPartial()

@RenderPartial với mục đích tương tự như Partial() là render ra một Partial View, điểm khác biệt giữa RenderPartial và Partial là nó trả về void, kết quả trả về ghi trực tiếp ra Response stream.

Html.RenderAction()/Action():

@RenderAction() gọi action của controller và trả về kết quả là một partial view.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s