Dạng chuẩn 3

A database is in third normal form if it satisfies the following conditions:

Định nghĩa: một bảng có dạng chuẩn 3 nếu và chỉ nếu:

  • Bảng đó có dạng chuẩn 2 và
  • Các cột không phải là khóa chỉ phụ thuộc vào khóa (không phụ thuộc các cột không phải là khóa). Không có phụ thuộc bắc cầu .

Phụ thuộc bắc cầu được giải thích như sau: A phụ thuộc hàm vào B, B phụ thuộc hàm C -> suy ra A phụ thuộc hàm C thông qua B.

Ví dụ: 3rd Normal Form

Xem bảng dữ liệu dưới đây:

Example Not In Third Normal Form

Trong bảng trên, BookID xác định GenreID, GenreID xác định Genre Type -> suy ra BookID xác định Genre Type thông qua Genre ID -> Phụ thuộc bắc cầu. Vậy bảng này không thỏa mãn dạng chuẩn 3. Để đưa bảng này về dạng chuẩn 3, chúng ta tách GenreID và GenreType tạo thành 1 bảng mới và bảng Book_detail còn lại các trường: BookID, GenreID, Price.

3rd Normal Form Example

Kết quả cuối cùng, các trường trong bảng không còn phụ thuộc bắc cầu nữa -> bảng đã thỏa mãn dạng chuẩn 3.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s