Dạng chuẩn 1 – 1st Normal Form

Định nghĩa:

Một cơ sở dữ liệu thỏa mãn dạng chuẩn 1 nếu và chỉ nếu:

  • Các cột có giá trị nguyên tố (atomic values)
  • Không có nhóm cột lặp

Giá trị nguyên tố là giá trị của trường đó không thể chia nhỏ ra được nữa, nếu chia nhỏ ra thì giá trị đó không có nghĩa. Ví dụ trong bảng dưới đây, giá trị trong cột color có thể thể chia ra nhỏ hơn, hàng đầu tiên giá trị có thể chia thành red và green. Như vậy bảng Product không thỏa mãn dạng chuẩn 1

Nhóm các cột lặp là bảng có chứa 2 hoặc nhiều cột giống nhau (thông tin liên quan nhau). Ví dụ bảng Books có [Book ID], [Author 1], [Author 2], [Author 3] cũng không thỏa dạng chuẩn 1 vì [Author 1], [Author 2], và [Author 3] là các cột có giá trị giống nhau.

Ví dụ: 1st Normal Form

Làm thế nào để chuẩn hóa bảng dữ liệu Product về dạng chuẩn 1

Unnormalized Table Example

Để bảng PRODUCT chuyển về dạng chuẩn 1, chúng ta tách thành 2 bảng và dữ liệu kết quả như sau:

 

1st Normal Form Example

Bây giờ các bảng đã thỏa mãn dạng chuẩn một: không có nhóm cột lặp, giá trị nguyên tố.

Note: Ngoài ra, một số tài liệu còn định nghĩa, trong dạng chuẩn 1 bảng đó không chứa trường tính toán. Ví dụ: Bảng thành tiền được tính = số lượng x đơn giá. Vậy cột thành tiền không cần xuất hiện trong bảng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s