STYLE GUIDE

Link download tài liệu hướng dẫn thiết kế giao diện

Style guide – dựa trên đề thi ASEAN 2016

Advertisements

Mẫu tài liệu mô tả dự án

Cấu trúc tài liệu mô tả dự án, cơ bản gồm các nội dung

– Mục lục
– Danh sách hình ảnh/bảng
– Form1: Giới thiệu
– Form 2: Kếhoạch quản lý dự án (PMP)
– Form 3: Yêu cầu hệ thống kỹ thuật (SRS)
– Form 4: Thiết kế Mô tả hệ thống
– Form 5: Đặc tả các test case
– Form 6: Tài liệu (User guide)

Xem chi tiết trong Project Template