Hướng dẫn sử dụng Package Manager Console

Hướng dẫn dưới đây giúp bạn nắm được các cú pháp lệnh với Package Manage Console, nắm vững cú pháp giúp chúng ta lập trình nhanh hơn

  • Từ menu Tools, chọn Library Package Manager > Package Manager Console.

01-package-manager-console-in-menu

  • Cửa sổ Package Manager Console hiển thị

02-package-manager-console-empty-window

  • Các lệnh sử dụng để hiển thị, cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ thư viện như sau
Lệnh Mô tả
Get-Package -ListAvailable

hoặc

Get-Package

Hiển thị các gói/thư viện cài đặt trong dự án
Get-Package -Filter Logging -ListAvailable Hiển thị các gói/thư viện có tên Logging
Install-Package EntityFramework Cài đặt thư viện EntityFramework
Uninstall-Package EntityFramework Remove thư viện EntityFramework
Get-Package -updates Cập nhật tất cả các thư viện cài đặt trong dự án
Update-Package Jquery Cập nhật thư viện Jquery

Một số thư viện khi cài đặt vào sẽ có thêm các lệnh riêng, ví dụ dưới đây chúng ta cài thêm thư viện MvcScaffolding và sau đó có thể dùng các lệnh của thư viện này

5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s