Hướng dẫn tạo và quản trị cơ sở dữ liệu với Azure SQL

Hướng dẫn dưới đây giúp bạn biết cách tạo Azure database, sử dụng Sql Server Studio Management để quản lý và tạo các đối tượng của cơ sở dữ liệu.

 • Đăng nhập Azure Portal
 • Nhấp vào menu SQL Servers > Tạo mới SQL Servers như hình sau

1

 • Sau khi tạo xong SQL Servers, bước tiếp vào SQL databases > nhấp nút tạo mới và nhập các thông tin như sau

2

 • Sau khi tạo xong database, bước tiếp theo là lấy được IP để cấu hình firewall cho phép SQL Server Studio Management đăng nhập vào server
 • Chọn Database vừa tạo xong, chọn Show database connection string, lấy chuỗi từ tcp:khanhn.database.windows.net,1433, mở Sql Server Studio Management, nhập thông tin kết nối bao gồm: server = tcp:khanhn.database.windows.net,1433; user id và password -> sau đó click vào connect
  • Hộp thoại thông báo không cho phép truy cập vì chính sách bảo mật chưa được thiết lập như sau, từ đây ta lấy IP address (113.160.116.169)

3

 • Vào SQL Servers, chọn server vừa tạo, click vào mục Firewall và thiết lập firewall cho phép ip 113.160.116.169 được phép truy cập

5

 • Sau khi thiết lập firewall, bây giờ mở SQL Server Studio Management và đăng nhập để quản trị cơ sở dữ liệu

8

 • Sau khi đăng nhập vào, việc quản trị csdl azure như thực hiện với SQL Server thông thường

9

 • Tiếp theo là lấy chuỗi kết nối (ConnectionString) và cấu hình trong web.config hoặc app.config như sau

<connectionStrings>

<add name=”AzureDB” connectionString=”Server=tcp:khanhn.database.windows.net,1433;Initial Catalog=myfirstdatabase;Persist Security Info=False;User ID=YOUR_ACCOUNT;Password=YOUR_PASSWORD;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;” />

</connectionStrings>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s