Signature vs prototype

Phân biệt rõ giữa Signature và Prototype

Trong lập trình, thuật ngữ Signtureprototype thường hay được đề cập để nói về cấu trúc của phương thức/hàm, chẳng hạn như kiểu dữ liệu trả về, các tham số và kiểu dữ liệu. Mô tả dưới đây mô tả giữa 2 khái niệm này.

Ví dụ: chúng ta có phương thức tính tổng 2 số nguyên a và b, kết quả trả về một số nguyên

Prototype: cấu trúc đầy đủ gồm kiểu trả về, tên phương thức và các parameters của phương thức

public int AddTwoNumber(int a, int b)

Signature: Không bao gồm kiểu trả về của phương thức

AddTwoNumber(int a, int b)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s