Lập trình hướng đối tượng

Các đặc tính của lập trình hướng đối tượng (OOP)

  • Thừa kế (Inheritance)

Thừa kế các tính năng của lớp cha (lớp cơ sở), cho phép sử dụng lại mã nguồn của những phương thức chung, không cần viết lại mã. Tính năng mở rộng được đưa vào các lớp mở rộng (lớp con)

  • Trừu tượng (Abstraction)

Chỉ focus vào những thông tin cần thiết của đối tượng, không đề cập/quan tâm thông tin chi tiết

  • Đóng gói (Encapsulation)

Là cách che đậy đi cài đặt chi tiết bên trong của đối tượng và bảo vệ dữ liệu an toàn, chỉ đưa ra bên ngoài những chức năng cho phép. Bên ngoài không truy cập được các chi tiết bên trong hoặc các chức năng mà đối tượng muốn dấu đi,.

private int age;
public int Age {
get
{
}
set
{
if(value<18){throw new Exception(“Invalid age”);}
else age = value;
}

}

  • Đa hình (Polymorphism)

Một đối tượng có thể đóng nhiều vai (role). Có 2 loại đa hình là
– Đa hình tĩnh (compiled time): chính là kỹ thuật overloading trong lập trình
– Đa hình động (run time): kiểu được gọi chỉ xác định được khi chạy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s