Hướng dẫn sử dụng ServiceBus – Queue

 1. Đăng nhập vào Azure classic portal.
 2. Nhấp vào Service Bus
 3. Tạo mới namespace
 4. Tạo mới queue, sau khi tạo queue, chọn queue vừa tạo và nhấp vào Connection Information. 
 5. Thiết lập các quyền truy cập queue với các role như sau: (xem thêm cách hướng dẫn tạo queue ở trang sau How to create queue
 6. q
 7. Sau khi tạo xong các Access policies, bắt tay vào viết mã cho dự án như sau
 • Tạo mới dự án Windows Application với form và các điều khiển như giao diện

form

 • Sử dụng NuGet package để install thư viện Microsoft Azure Service Bus

nuget-package

 • Import thư viện using Microsoft.ServiceBus.Messaging;
 • Viết mã cho nút Send

var connectionString = “Endpoint=sb://khanhservicebus01.servicebus.windows.net/;SharedAccessKeyName=pol1;SharedAccessKey=YOURKEYHERE”;
var queueName = “queue1”;

var client = QueueClient.CreateFromConnectionString(connectionString, queueName);
var message = new BrokeredMessage(textBox1.Text);

client.Send(message);
MessageBox.Show(“sent”);

 • Viết mã cho nút Read

var connectionString = “Endpoint=sb://khanhservicebus01.servicebus.windows.net/;SharedAccessKeyName=pol2;SharedAccessKey=YOUR KEY HERE”;

var queueName = “queue1”;

var client = QueueClient.CreateFromConnectionString(connectionString, queueName);

client.OnMessage(message =>
{
textBox2.AppendText(“Message body: ” + message.GetBody<String>());
//MessageBox.Show(message.GetBody<string>());
});

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s