Shopping cart với ASP.NET MVC

  • Tạo dự án mới, chọn loại ASP.NET MVC
  • Sử dụng cơ sở dữ liệu Northwind và tạo Entity model như hình sau

sc

  • Bổ sung các Action method vào HomeController như sau, sau khi hoàn thành, mã nguồn đầy đủ như hình dưới đây:

23

  • Mở view Home/index.cshtml và bổ sung mã sau

@model IEnumerable<ShoppingCart.Models.Product>
@{
ViewBag.Title = “Index”;
}
<h2>Index</h2>

@foreach (var p in Model)
{

Product ID: @p.ProductID
Product ID: @p.ProductName
Product ID: @p.UnitPrice
Product ID: @p.Category.CategoryName

@Html.ActionLink(“Add to cart”, “AddToCart”, “Home”, new { @Id = @p.ProductID }, new { @class = “btn btn-primary” })

</div>
</div>
}
</div>

  • Tạo view mới đặt tên Addtocart và thay đổi mã nguồn như sau

@{
ViewBag.Title = “YourCart”;
}
<h2>YourCart</h2>
@{
var cart = Session[“cart”] as ShoppingCart.Controllers.ShoppingCart;
}
<table>
<tr>
<td>Product ID</td>
<td>Quantity</td>
<td>Price</td>
<td>Action</td>
</tr>

@for (int i = 0; i < cart.CartItems.Rows.Count; i++)
{
<tr>
<td>@cart.CartItems.Rows[i][0].ToString()</td>
<td>@cart.CartItems.Rows[i][1].ToString()</td>
<td>@cart.CartItems.Rows[i][2].ToString()</td>
<td>@Html.ActionLink(“Delete”,”RemoveItem”, “Home”, new { @Id = cart.CartItems.Rows[i][0].ToString() }, new { @class = “btn btn-primary” })</td>
</tr>
}
</table>

  • Chạy thử và kiểm tra kết quả giỏ hàng

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s