Ví dụ sử dụng các thuộc tính của Data Annotation trong MVC Model

DataType : Chỉ ra kiểu dữ liệu

DisplayName : Đổi tên hiển thị của trường dữ liệu

DisplayFormat : Kiểu dữ liệu hiển thị

Required : Bắt buộc phải nhập dữ liệu

ReqularExpression : Dùng biểu thức RegularExpression để kiểm tra dữ liệu theo pattern

Range : Thiết lập phạm vi dữ liệu

StringLength : Độ dài của trường (tối đa, tối thiểu)

MaxLength : Kích thước tối đa của trường dữ liệu nhập vào

Bind : chỉ ra trường bind hoặc không bind dữ liệu cho data model

ScaffoldColumn : Ẩn hoặc hiển thị trường trên form

Ví dụ:

[Bind(Exclude = “EmployeeId”)]
public class Employee
{
[ScaffoldColumn(false)] //false: ẩn, true: hiển thị
public int EmployeeId { get; set; }

[DisplayName(“Employee Name”)]
[Required(ErrorMessage = “Employee Name is required”)]

[StringLength(100,MinimumLength=3)]
public String EmployeeName { get; set; }

[Required(ErrorMessage = “Employee Address is required”)]
[StringLength(300)]
public string Address { get; set; }

[Required(ErrorMessage = “Salary is required”)]
[Range(3000, 10000000,ErrorMessage = “Salary must be between 3000 and 10000000”)]
public int Salary{ get; set; }

[Required(ErrorMessage = “Please enter your email address”)]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
[Display(Name = “Email address”)]
[MaxLength(50)]

[RegularExpression(@”[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}”, ErrorMessage = “Please enter correct email”)]

public string Email { get; set; }

}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s