Quan hệ nhiều nhiều trong Entity Framework – Junction table

Dưới đây hướng dẫn chúng ta cách thiết lập các thuộc tính cho bảng nối (junction table) có thêm các trường khác ngoài trường quan hệ.

Ví dụ: quan hệ nhiều nhiều giữa bảng Products – Orders

Bảng Products

  public class Product
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public int Quantity { get; set; }
    public ICollection<ProductOrders> Orders { get; set; }
  }

Bảng Orders

  public class Order
  {
    public int Id { get; set; }
    public DateTime OrderDate { get; set; }
    public virtual Customer Customer { get; set; }
    public ICollection<ProductOrders> Products { get; set; }
  }

Bảng ProductOrders

public class ProductOrders
{
    [Key, Column(Order = 0)]
    public int ProductID { get; set; }
    [Key, Column(Order = 1)]
    public int OrderID { get; set; }
    public int Quantity { get; set; }
    public float Price { get; set; }

    public virtual Product Product { get; set; }
    public virtual Order Order { get; set; }
}

Context class

1

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s